Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden Vuurwerk Diemen - te Diemen

Artikel 1: Definities
Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon,
die gebruik maakt van de goederen van deze webshop. 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en Vuurwerk Diemen.

Artikel 2: Vooruitbetaling
Vooruitbetalingen door de consument is 100% van de overeengekomen prijs. 
De overeenkomst tussen consument en Vuurwerk Diemen is definitief 
nadat de bestelling is geplaatst en de betaling is afgerond.

Artikel 3: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Vuurwerk Diemen 
niet kan worden toegekend.

Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Een product wat niet door de importeur aan Vuurwerk Diemen geleverd kan worden zal worden 
vervangen voor een soortgelijk product van minimaal dezelfde waarde.

Bij een eventueel Vuurwerkverbod ons opgelegd door de staat der Nederlanden is het niet mogelijk een reeds gedane bestelling te annuleren.
Wel kan men een Waardebon krijgen ter groote van het betaalde bedrag, Ook mag men de bestelling opschuiven naar het eerstvolgnde jaar waarin geen verbod geldt.

Artikel 4: Afhalen
De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, 
uiterlijk 18:00 uur op 31 december van het lopende kalenderjaar. 
Indien 31 december op een zondag valt lees dan 30 december i.p.v. 31 december. 
Bij niet tijdig afhalen van uw bestelling volgt geen restitutie.

De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij Vuurwerk Diemen gedurende 
de officiële verkoopdagen. 
Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.

Artikel 5: Betaling
Het aan Vuurwerk Diemen verschuldigde bedrag dient bij het plaatsen van de
bestelling te worden voldaan. 
Tijdens de voorverkoop is het minimale orderbedrag € 30,00.
Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden (i-Deal) die 
tijdens het bestelproces worden aangeboden, 
in de winkel kan contant of per pin betaald worden.

Artikel 6: Garantie en keuring
De geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

Artikel 7: Gebreken; klachttermijnen
De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en 
eventueel te reclameren. 
Indien de consument reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname 
van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Vuurwerk Diemen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat 
de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt. 
Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, 
de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, 
de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een 
andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

Tevens is Vuurwerk Diemen niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat 
nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt.
De aansprakelijkheid van Vuurwerk Diemen uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt 
tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat 
tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van het orderbedrag 
of deze aansprakelijkheid door de verzekering van de importeur wordt gedekt.

Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen
Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 
Vuurwerk Diemen worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.
Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 10: Partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig
dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de 
algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) 
te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat 
de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die 
zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke 
bedoeling van partijen.

Artikel 11: Diversen
Waardebonnen.

Aangekochte waardebonnen of kortingscoupons zijn geldig in de webshop of tijdens de losse verkoopdagen.
Met deze waardebonnen of coupons kan met vuurwerk aanschaffen.
Echter met kortings bonnen en/of coupons kan men geen artikelen aanschaffen welke afgeprijsd zijn.
Dit is alleen mogelijk met een bijbetaling naar de originele prijs.

Gratis vuurwerk wordt door Vuurwerk Diemen zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop.
Mocht er een door u besteld artikel uitverkocht zijn, dan leveren wij daarvoor 
een gelijkwaardig of duurder artikel.
Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.
De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

Bij verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:
Categorie 1: 12 jaar
Categorie 2: 16 jaar
Categorie 3: 18 jaar

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde 
minimum leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

Artikel 12: Privacy statement
Vuurwerk Diemen zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het 
bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe 
op enige wijze toestemming heeft gegeven.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens?
Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd beperkt Vuurwerk Diemen zich alleen 
tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de 
afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. 
Vuurwerk Diemen draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging 
als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door 
Vuurwerk Diemen zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Adreswijziging
Adreswijzigingen kunnen per e-mail via info@vuurwerk-diemen.nl worden doorgegeven, 
onder vermelding van je oude en nieuwe adres.